مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

۷ ترفند مالیاتی

۷ ترفند مالیاتی ۱-در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیأت […]