• جمع آوری و طبقه بندی مستندات قابل دفاع برای تحریر دفاتر قانونی

  • تنظیم اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی

  • نوشتن دفاتر قانونی (تحریر دفاتر)

  • رسیدگی به دعاوی مالیاتی

  • تنظیم اظهارنامه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

  • تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی

  • ثبت اطلاعات در نرم افزارهای حسابداری با توجه به رعایت قوانین مطروحه

  • انجام مشاوره در خصوص تمامی امور مالیاتی

  • فراهم آوردن امکان استفاده از ظرفیت های قانونی برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی