• استقرار کادر و نماینده جهت ارئه خدمات حسابداری

  • نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری

  • ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق

  • ارائه خدمات انواع نرم افزار های حسابداری

  • پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

  •  بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

  • ارائه خدمات حسابداری و مالی در ثبت اسناد حسابداری

  • تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی

  • نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم